top of page

Alternativ skoledag

Den norske skolemodellen passer langt i fra alle. Aldri før har frafallet i skolen vært større og antallet atferdsrettede diagnoser og spesialbehov øker stadig. For at læring skal finne sted er det en del faktorer som bør ligge til grunn. Mestring og trivsel er vesentlig for at elevene skal oppleve skoledagen som meningsfull. Dessverre opplever ikke alle elever i den norske skolen dette i dag og motivasjonen slites.
 

Læring kan være så mangt, og på Rødbysætra Aktivitetssenter har vi tro på læring gjennom variert, aktiv og alternativ undervisning. Hos oss er fokuset engasjerende aktiviteter, mestring og glede, og vi har et mål om å øke elevenes trivsel slik at skolehverdagen oppleves som meningsfull. Vi jobber aktivt for å forhindre skolevegringsadferd og frafall fra videregående skole. 

På vår alternative læringsarena har vi praktisk undervisning i små grupper og henter/leverer elevene hjemme.

 

Vi tilbyr et helhetlig  pedagogisk tilbud for elever som trenger én eller flere alternative dager i sin skolehverdag. Vi tilpasser tilbudet rundt den enkelte og har fokus på en styrkebasert tilnærming. Vi anser oss selv som skattejegere og jakter på styrker, egenskaper og interesser i eleven som vi kan bygge undervisningen på.

Vi utarbeider egne tiltaksplaner i tett samarbeid med skolen, foresatte og relevante intanser, der vi sammen setter mål og tiltak. Vi har bred erfaring med alternative læringstilbud for elever med spesielle behov og atferdsrettede diagnoser. Vi har arbeidet med et vidt spekter av elever og har god erfaring med skolevegringsadferd. Vårt mål er alltid å utvikle "verktøy" og strategier eleven kan nyttegjøre seg av ved retur til skolen. 
Tilbudet retter seg mot kompetansemålene i læreplanen for grunnskolen og vil styrke elevenes skoletilbud og læringsutbytte. Gjennom variert undervisning, aktivitet og en praktisk skoledag, vil elevene på Rødbysætra
oppleve mestring og glede i skolehverdagen.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med skolefaglig leder Heidi Øye Isager

Tlf: 41595503

E-post: Heidi@rodbysetra.no

bottom of page